Realizace

KTS-AME | Postupy

Realizace

Příprava terénu závisí na konkrétních geologických podmínkách. Příprava i realizace by měla probíhat na základě schválené realizační dokumentace, která specifikuje jednotlivé kroky a postupy při dané stavbě.

Většina staveb je prováděna na základě stavebního povolení. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit celé dílo včetně veškerých podzemních sítí a objektů a v průběhu prací toto označení udržovat.

Vytvoření samotného tělesa fontány závisí na daném projektu. V některých případech je nutné vytvořit úplně nové železobetonové těleso. Při rekonstrukcích se naopak může jednat pouze o vyspravení stávajícího bazénu či jeho vyložení folií, nerezem nebo mosazí. Konkrétní požadavky je vhodné vyspecifikovat dle dané situace.

KTS-AME | PostupyPro technologie fontány je ve spoustě případů nutné vybudovat technologickou šachtu. Šachtu pro technologii většinou tvoří podzemní železobetonová jímka, jejíž tvar závisí na konkrétních podmínkách. Po provedení výkopů se na dno výkopové jámy provede hutněný podsyp, na který se vybetonuje podkladní beton, vyztužený svařovanou sítí. Po obvodě jímky se vyzdí ochranné zídky z betonových tvárnic, které se zalijí betonem a vyztuží betonářskou ocelí. Povrch těchto konstrukcí je možné opatřit omítkou s penetračním nátěrem a na jejich povrch se nataví hydroizolace. Dno a stěny jímky jsou z monolitického vodostavebního betonu. Ve stěnách jímky se musí vynechat prostupy nebo osadit chráničky pro jednotlivá instalační vedení a přepady do kanalizace. Technologickou šachtu je možné také vytvořit z polypropylenu a obetonovat.

KTS-AME | PostupyVodu z fontány je nutné dovést k technologii a k tomu slouží vodovodní potrubí. To se musí uložit na pískový podsyp. Po montáži potrubí se provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu. Nad potrubím se nehutní a měl by zde být položen signalizační vodič a výstražná fólie. Před zásypem je vhodné provést zaměření skutečného provedení a tlakovou zkoušku včetně vyčištění potrubí, aby se předešlo pozdějším problémům s neprůchodností nebo sáknutí již uloženého potrubí.

K průchodu potrubí skrz stěnu tělesa bazénu či technologickou šachtu slouží nerezové prostupy. Ty je nutné především velmi pečlivě zaizolovat a utěsnit, aby zde nedocházelo k průsakům a únikům vody.

KTS-AME | PostupyV technologické jímce jsou umístěny čerpadla, řídicí systém fontány, zařízení pro úpravu vody zahrnující filtraci či automatickou chemickou úpravu vody či akumulační nádrže pro vodu z vodního okruhu. Na dno jímky umístěte buď šachtu s kalovým čerpadlem pro vyčerpávání vod, nebo podlahovou vpusť s odvodněním do kanalizace. Do stropu jímky je vhodné osadit poklop z kompozitního materiálu upravený pro výplň z kamenné dlažby, který usnadní vstup do šachty a zároveň ho vhodně skryje, aby nerušil celkový venkovní vzhled fontány. Při výstavbě technologické místnosti se nesmí zapomenout na její odvětrání pomocí komínků, které vyústí nad terén a zamaskují se např. přírodninami, s ochranou proti zatečení srážkových vod.

KTS-AME | PostupyČerpadla fontány a vodní kaskády jsou určena pro cirkulaci čisté neabrasivní a chemicky neagresivní vody. Čerpadla musí být chráněna před vnějšími vlivy. A proto doporučujeme na sací potrubí vsadit zachycovače hrubých nečistot nebo svíčkové filtry, které chrání čerpadla před poškozením nečistotami nasátými do systému.

Akumulační nádrže jsou vyráběny z polypropylenu a často musí být do jímky vloženy již před samotnou betonáží stropu. Objem, tvar a provedení nádrže je stanoven vždy individuálně. Pod nátokem do retenční nádrže může být umístěn koš se sítem pro zachycování nečistot.

KTS-AME | PostupyPro každý vodní systém je nutné vytvořit individuální řídicí systém. Program lze vybavit různými možnostmi nastavení vodních kulis, které je možno spínat ručně nebo automaticky např. dle času. Systém většinou umožňuje i případné změny v ovládání čerpadel a světelných efektů.

Úprava vody a průběžná kontrola je důležitá nejen z možného snížení estetického dojmu z fontány, ale při jejím neprovádění hlavně dojde ke značnému snížení životnosti cirkulačních čerpadel a dalších součástí technologie. Kvalita vody je zajištěna pomocí pískové filtrace, dávkovacích čerpadel na potřebné chemikálie, změkčovací stanice či UV lamp, které vodu v uzavřeném systému kontinuálně upravují.

KTS-AME | PostupyPo dokončení instalace vodního prvku je také třeba závěrečně upravit okolní terén. Kolem jednotlivého vodotrysku vybudovat chodníky, vysázet okrasnou zeleň či provést parkové a skalkové úpravy, aby byl efekt vodního prvku co nejdokonalejší.

Před závěrečným předáním a uvedením do provozu by se měly provést komplexní zkoušky funkčnosti a nepropustnosti celé stavby.

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ.